Nowości w C# 7.3

Już po konferencji Connect 2018 a została jeszcze ostania mała wersja C# do omówienia. Na ten moment najnowsza. Zmiany w tej wersji są chyba najmniej popularne ze względu na skupienie się na poprawieniu efektywności w pisaniu kodu nie zarządzanego czyli skupieniu się na wydajności. Poniżej zapraszam na analizę zmian w C# 7.3.

Spis treści

 

Możliwość dostępu do zmiennych z wyrażeniem fixed bez przypinania

Wyrażenie fixed umożliwia zabezpieczenie w kodzie nie zarządzanym aby dany fragment pamięci nie był przenoszony przez GC.  Aby użyć tej składni należało wykonać następujący kod:

  unsafe struct S
  {
    public fixed int myFixedField[10];
  }

  public class C73Features
  {
    private S s = new S();

    private unsafe void FixedPoint()
    {
      // before C# 7.3
      fixed (int* ptr = s.myFixedField)
      {
        int p_old= ptr[5];
      }
           
    }
  }

Od wersji C# 7.3 możemy skrócić ten zapis do czegoś takiego:

    private unsafe void FixedPoint()
    {
      int p_new = s.myFixedField[5];
    }

Efekt jest taki sam a pisania jest znacznie mniej. Nie skomentuje czy to jest dobra zmiana, bo bardzo mało używam kodu nie zarządzanego.

Możliwość przypisania nowej wartości do lokalnych zmiennych ref

Kontynuacja zmian związanych z usprawnieniem używania wyrażenia ref. Od wersji C# 7.3 można już przypisywać do zmiennej lokalnej typu ref inna zmienną typu ref.  Jak poniżej:

 ref VeryLargeStruct refLocal = ref veryLargeStruct; // initialization
 refLocal = ref anotherVeryLargeStruct; // reassigned, refLocal refers to different storage.

Instrukcja stackalloc umożliwia inicjalizację

W C# można skorzystać z inicjalizacji tablicy podczas jej deklaracji jak w przykładzie poniżej:

    private void StackallocArrya()
    {
      var arr = new int[3] { 1, 2, 3 };
      var arr2 = new int[] { 1, 2, 3 };
    }

Od wersji C# 7.3 można taki sam zapis zastosować używając instrukcji stackalloc, przykład poniżej:

    private unsafe void StackallocArrya()
    {
      int* pArr = stackalloc int[3] {1, 2, 3};
      int* pArr2 = stackalloc int[] {1, 2, 3};
      Span<int> arr = stackalloc [] {1, 2, 3};
    }

Wyrażenie fixed wspiera więcej typów

W wersji C# 7.3 każdy obiekt, który posiada metodę GetPinnableReference(), która zwraca typ ref lub ref readolny może być użyty razem z instrukcją fixed. Poniżej przykład jak to wygląda w praktyce:

  public unsafe class FixedType
  {
    public Point[] Points { get; set; } 

    public ref Point GetPinnableReference()
    {
      return ref Points[1];
    }
  }


  private unsafe void FixedAnyType(FixedType ft)
  {
    fixed (Point* d = ft )
    {
        
    }
  }

Informacji o tym gdzie i kto to używa jest dość mało. Choć jeśli chodzi o większą elastyczność w pisaniu wydajnego kodu, taka zmiana możne być pomocna. Sam nie używam wiele kodu nie zarządzanego, jednak wyobrażam sobie, że takie podejście może być bardzo pomocne.

Wsparcie typu TUPLE dla opratorów == i !=

Najbardziej praktyczna zmiana ze wszystkich w C# 7.3. Od teraz typy Tuple można porównywać używając operatorów == i !=. Poniżej lista wszystkich możliwych porównań. Generalnie działa to dość intuicyjnie. Nazwy pól nie mają znaczenia, typy można porównać jeśli można zrobić rzutowanie. Polecam prześledzić dokładnie tą listę raz i porządnie a na pewno zostanie ona w pamięci:

private void AssertTuple()
    {
      var left = (a: 5, b: 10);
      var right = (a: 5, b: 10);

      Console.WriteLine(left == right); // 'true'


      var left1 = (a: 5, b: 10);
      var right1 = (a: 5, b: 10);

      (int a, int b)? nullableTuple = right1;
      Console.WriteLine(left1 == nullableTuple); // 'true'

      // lifted conversions
      var left2 = (a: 5, b: 10);
      (int? a, int? b) nullableMembers = (5, 10);
      Console.WriteLine(left2 == nullableMembers); // 'true'

      // converted type of left is (long, long)
      (long a, long b) longTuple = (5, 10);
      Console.WriteLine(left2 == longTuple); // 'true'

      // comparisons performed on (long, long) tuples
      (long a, int b) longFirst = (5, 10);
      (int a, long b) longSecond = (5, 10);
      Console.WriteLine(longFirst == longSecond); // 'true'


      (int a, string b) pair = (1, "Hello");
      (int z, string y) another = (1, "Hello");
      Console.WriteLine(pair == another); // 'true'
      Console.WriteLine(pair == (z: 1, y: "Hello")); // warning: literal contains different member names


      (int, (int, int)) nestedTuple = (1, (2, 3));
      Console.WriteLine(nestedTuple == (1, (2, 3)) );
    }

Atrybut field dla get-ów i set-ów

W C# mamy atrybut field, który stosuje się do pół i ma on tylko tam zastosowanie. Od teraz można stosować ten atrybut też do właściwości czyli do  get-ów i set-tów. Działa to tak, że dla właściwości i tak powstaje pole w IL-u więc dla tego pola ten atrybut będzie miał zastosowanie. Poniżej, krótkie wyjaśnienie:

[field: SomeThingAboutFieldAttribute]
public int SomeProperty { get; set; }

W przykładzie widać, że atrybut SomeThingAboutFieldAttribute będzie zastosowany do pola, które będzie wygenerowane dla właściwości SomeProperty .

Naprawa błędu z przeciążeniem paramentu  in

Tutaj sprawa jest dość prosta. Jest to nie tyle zmiana ile po prostu naprawa pewnego błędu. Błąd polegał na tym, że zastosowanie w metodzie operatora in powodowana dwuznaczność w przeciążeniach. To znaczny, kompilator nie wiedział, którą metodę ma wybrać w takim przypadku jak niżej:

static void M(S arg);
static void M(in S arg);

W takim wypadku lepszym kandydatem od wersji C# 7.3 do przeciążenia będzie metoda 1 (bez in), jeśli będziemy chcieli wybrać drugą metodę musimy użyć słowa in.

Zmienne typu out w konstruktorach

C# 7.3 to dalsze usprawnienia co do typów ref i out. Tym razem mamy już możliwość używania słowa kluczowego out w konstruktorach:

public class B
{
  public B(int i, out int j)
  {
   j = i;
  }
}

public class D : B
{
  public D(int i) : base(i, out var j)
  {
   Console.WriteLine($"The value of 'j' is {j}");
  }
}

Nic dodać, nic ująć ; )

Nowe opcje kompilatora

Nowe opcje postały aby wspierać różne scenariusze DevOps.

Pierwszym nowym parametrem jest -publicsign. Umożliwia no podpisanie biblioteki używając publicznego klucza. Przykładem może być popisanie biblioteki w projektach open-source. Aby użyć tego przełącznika należy tez podać przełączniki  -keyfile lub -keycontainer aby podać właściwy klucz.

Drugim nowym parametrem jest -pathmap, który mapuje ścieżki do plików z tych ze środowiska, gdzie biblioteka została skompilowana na takie jakie byśmy chcieli. Ścieżki te są zapisane w plikach PDB. Dzięki temu na produkcji jeśli mamy pliki PDB możemy w błędach widzieć ścieżki z góry ustalone a nie te z produkcji, które często są dość długie i nic nie mówiące. Użycie przekładowe może wyglądać w taki sposób:

 
csc -pathmap:C:\work\tests=\publish t.cs 

Ścieżka C:\work\tests  jest mapowana na \publish w pliku t.cs.

Podsumowanie

Z C# 7.3 widać wyraźnie, że twórcy C# chcą wydusić z języka jak najwięcej. Chcą ułatwić wydajne programowanie i może też trochę zachęcić do refaktoryzacji kodu pod tym względem. Szczególnie jeśli chodzi o kod nie zarządzany. Najbardziej chyba użytkową zmiana jest dodanie obsługi operatorów ==!= dla tuple-i oraz możliwość mapowania ścieżek na inne niż  domyślne. Te dwie zmiany często wykorzystuje.

Następny wpis o nowością będzie już z wersji C# 8.0 ale to jeszcze musimy poczekać.