Jak edytować wszystkie wiersze jednocześnie w ASP .NET DataGrid?

Niedawno miałem zadanie napisania szybko aplikacji w ASP .NET Web Forms, w której miała być zaimplementowana funkcjonalność edycji wielu wierszy na raz w kontrolce DataGrid. Niestety standardowe podejście do tematu powoduje, że natrafiamy na problem.

Problem polega na tym, że standardowo można edytować tylko jeden wiersz w kontrolce DataGrid. Poniżej przykład kodu, który umożliwia wyświetlenie danych oraz ich edycje:


  <asp:DataGrid runat= "server" ID="DataGrid" AutoGenerateColumns="false" OnEditCommand="Grid_EditCommand" OnUpdateCommand="DataGrid_UpdateCommand">
    <Columns>
     <asp:BoundColumn DataField="Name" HeaderText="Imie"></asp:BoundColumn>
     <asp:BoundColumn DataField="Age" HeaderText="Wiek"></asp:BoundColumn>
     <asp:EditCommandColumn EditText="Edit" UpdateText="Update" HeaderText="Edit"></asp:EditCommandColumn>
   </Columns>
  </asp:DataGrid>

Poniżej to co się wyświetla po uruchomieniu kodu. Po naciśnięciu Edit można edytować dany wiersz. W tym przypadku edytujemy pierwszy wiersz.

datagrid_1

Zdarzenie odpowiedzialne za edycję i zapis to Grid_EditCommandDataGrid_UpdateCommand

 protected void Grid_EditCommand(object source, DataGridCommandEventArgs e)
    {
      DataGrid.EditItemIndex = e.Item.ItemIndex;
    }

Zdarzenie edycji powoduje wybranie wiersza, który ma być modyfikowany. Nie mamy możliwości podania większej ilości wierszy do modyfikacji.

  protected void DataGrid_UpdateCommand(object source, DataGridCommandEventArgs e)
    {
      DataStaticClass.Data[e.Item.ItemIndex].Age = short.Parse(((TextBox)e.Item.Cells[1].Controls[0]).Text);
      DataGrid.DataBind();
      DataGrid.EditItemIndex = -1;
    }

Jednym z parametrów zdarzenia aktualizacji jest DataGridCommandEventArgs, który zawiera cały wiersz ze wszystkimi danymi. Na podstawie tego możemy znaleźć odpowiednią kontrolkę TextBox i wyłuskać z niej dane.

Gdybyśmy jednak chcieli edytować wszystkie wiersze na raz musimy zmienić kod na ten poniżej:

<asp:DataGrid runat= "server" ID="DataGrid2" AutoGenerateColumns="false" OnEditCommand="Grid_EditCommand" OnUpdateCommand="DataGrid_UpdateCommand">
    <Columns>

      <asp:TemplateColumn HeaderText="Imie">
       <ItemTemplate>
         <asp:TextBox runat="server" Text='<%# Eval("Name")%>'></asp:TextBox>
       </ItemTemplate>
      </asp:TemplateColumn>

      <asp:TemplateColumn HeaderText="Wiek">
       <ItemTemplate>
         <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" Text='<%# Eval("Age")%>'></asp:TextBox>
       </ItemTemplate>
      </asp:TemplateColumn>
   </Columns>
  </asp:DataGrid>

Musimy użyć tutaj znacznika asp:TemplateColumn i ItemTemplate a następnie włożyć kontolkę TextBox. Teraz gdy uruchomimy kod otrzymamy następujący efekt:

datagrid_2

Od razu po załadowaniu strony wszystkie pola są edytowane.

Jedyne co zostało nam do zrobienia to przycisk „Zapisz” aby zapisać dane. Przycisk należy umieścić gdzieś po za kontrolką DataGrid.

Kod poniżej:

  protected void btnZapisz_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      foreach (DataGridItem item in DataGrid1.Items)
      {
        DataStaticClass.Data[item.ItemIndex].Age = short.Parse(((TextBox)item.Cells[1].Controls[1]).Text);
      }
    }

Aby modyfikować wszystkie elementy przechodzimy po wszystkich elementach kontroliki DataGrid.Items i wyłuskujemy potrzebne dane podobnie jak to robiliśmy w poprzednim przypadku.

Dodatkowo pod tym linkiem znajduje się bardziej rozbudowany artykuł o tworzeniu edytowalnego DataGrid-a.

http://devproconnections.com/aspnet/edit-entire-datagrid

Są tam opisane takie rozwiązania jak budowa własnej kontrolki DataGrid, która umożliwia edycję wszystkich wierszy.